Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

  Zmiany w przepisach UE mogą zagrozić swobodzie delegowania pracowników

  Problem: W czerwcu siedmiu ministrów pracy – z Austrii, Belgii, Francji, Niemiec, Luksemburga, Holandii i ze Szwecji – wystosowało list do Marianne Thyssen, komisarz ds. zatrudnienia, wzywając w nim do istotnych zmian w delegowaniu pracowników w Unii Europejskiej. Realizacja ich postulatów skutkowałaby zaostrzeniem warunków delegowania. W odpowiedzi na to wystąpienie stowarzyszenie Inicjatywa Mobilności Pracy (IMP), jedna z najbardziej prężnych polskich organizacji zabiegających o utrzymanie swobody delegowania pracowników, przesłała do ministra pracy własny list, w którym wskazuje, że zmiany, o które wnioskują ministrowie, mogą doprowadzić do zablokowania tej swobody. Zdaniem IMP Polska jako największy eksporter usług w Unii Europejskiej powinna zbudować koalicję państw przychylnych obecnemu modelowi delegowania i wraz z nimi skierować wystąpienie do Komisji Europejskiej, które stanowiłoby przeciwwagę dla wystąpienia siedmiu ministrów. W ich ocenie jest to konieczne tym bardziej, że KE podjęła obecnie prace nad pakietem mobilności, w ramach którego jest planowane przeprowadzenie rewizji przepisów regulujących zasady delegowania (dyrektywy podstawowej nr 96/71/WE z 16 grudnia 1996 r.; Dz.Urz. UE z 1996 r. L 18, s. 1).

  Moment, w którym zabierają głos państwa unijne, jest znamienny również z innego powodu. Obecnie – od 15 lipca do 7 października 2015 r. – trwają zorganizowane przez Komisję Europejską konsultacje społeczne dotyczące zmiany unijnych regulacji z zakresu ubezpieczeń społecznych. Chodzi o rozporządzenia nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. UE z 2004 r. L 166, s. 1) oraz nr 987/2009 z 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania powyższego rozporządzenia (Dz.Urz. UE z 2009 r. L 284, s. 1). Przedmiotem konsultacji, a następnie zmian w przepisach, mają być świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla bezrobotnych, a także ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych. Udział w konsultacjach zapowiedziały IMP oraz Sekcja Agencji Opieki Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, a także Polska Izba Handlu i Polskie Forum HR.

  Ubiegając ich wynik, wskazujemy, jakich zmian chcą przeciwnicy delegowania i jak na nie odpowiada strona polska.

  Postulaty zawarte w liście do Komisji Europejskiej

  1. Równa płaca za równą pracę w tym samym miejscu

  W ramach swobody przepływu pracowników i usług do delegowania powinna mieć zastosowanie zasada równego wynagrodzenia za taką samą pracę w tym samym miejscu. Oznacza to, że pracownicy delegowani nie mogą zarobić mniej niż zatrudnieni przez lokalne firmy na tych samych stanowiskach. Ma to zapewnić godną płacę, odpowiednie standardy pracy oraz zapobieżenie nadużyciom, w szczególności obchodzeniu przepisów o delegowaniu.

  Odpowiedź IMP: Jeśli zrealizujemy ten postulat, to firmy delegujące pracowników w związku z koniecznością ponoszenia wydatków, których nie ponoszą lokalni usługodawcy, takich jak koszty transportu, zakwaterowania i utrzymania pracowników, a także tłumaczeń i poszukiwania kontrahentów za granicą, nie będą mogły skutecznie konkurować z lokalnymi przedsiębiorcami. Prowadzi on również do utrzymania, a nawet pogłębienia różnic w wynagrodzeniach pracowników w różnych państwach Unii. Obecne regulacje gwarantują delegowanym minimalne warunki zatrudnienia, w tym minimalne stawki płacy tego z państw, w którym są one korzystniejsze dla pracownika. Podniesienie poziomu wynagrodzeń pogłębi różnice w zarobkach w różnych częściach UE. Tam, gdzie wynagrodzenia są wyższe, pozostaną wyższe, tam, gdzie są niskie, pozostaną niskie.

  2. Równe składki dla wszystkich

  Należy zagwarantować równe traktowanie w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne. Obecne nierówne traktowanie wynika z tego, że na podstawie rozporządzenia pracownicy delegowani mogą być ubezpieczani w swoim kraju pochodzenia, w związku z czym są za nich opłacane niższe składki niż za tych, którzy pracują przez cały czas w tym samym państwie. Może to doprowadzić do niższych świadczeń emerytalnych dla delegowanych.

  Odpowiedź IMP: Obowiązujący w Polsce wymiar składek na ubezpieczenie społeczne pracowników nie należy do najniższych w Europie. W części państw UE są one znacznie niższe. Niezależnie od powyższego należy zaznaczyć, że rzekomo niższe składki na ubezpieczenia społeczne, które dają przewagę konkurencyjną polskim firmom, stanowią tylko jeden z wielu elementów kształtujących ostateczną cenę usługi dla kontrahenta. Po zsumowaniu wszystkich, do których należą m.in. podatek dochodowy, koszty zakwaterowania, wyżywienia, transportu, okaże się, że całkowite koszty ponoszone przez polskie przedsiębiorstwa wcale nie są niższe od tych ponoszonych przez lokalne firmy zagraniczne, a konkurencyjne ceny uzyskiwane są dzięki niskiej marży.

  3. Zmiany w zakresie druków A1

  Liczba deklaracji A1 dla pracowników delegowanych, które potwierdzają ich wysłanie do pracy za granicę, wzrosła dwukrotnie w latach 2007–2013 (z 670 tys. do 1,3 mln). Rzeczywista liczba delegowań w UE może być jednak trzy razy wyższa. Procedury dotyczące deklaracji A1 są źródłem problemów, wobec czego nie powinny być oparte na jednostronności, ale na współpracy między państwami. Deklaracje te powinny zawierać zweryfikowane informacje, a rola państwa przyjmującego powinna zostać wzmocniona, tak by miało ono możliwość weryfikacji legalności delegowania i określenia obowiązujących przepisów, gdy firma delegująca nie złoży deklaracji A1.

  Odpowiedź IMP: Powyższe oznacza, że sygnatariusze listu postulują wprowadzenie zasady, zgodnie z którą kraj przyjmujący musiałby wyrazić zgodę na każdorazowe poświadczanie druku A1 przez instytucję ubezpieczeniową (rentową) państwa delegującego. Jesteśmy przekonani, że jest to zamaskowana próba przywrócenia pozwoleń o pracę dla Polaków.

  Oprac. KTop

  Więcej w Gazecie Prawnej: https://edgp.gazetaprawna.pl/grzbiet/2343/kadry-i-place.html#page/2
  Źródło: Gazeta Prawna, 10.09.2015 r.

   

  ×
  Szanowni Państwo!
  W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
  Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

  Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

  Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

  W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

  Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

  1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
  3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
  5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
  Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

  Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

  Kto może być odbiorcą Twoich danych?

  Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

  1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
  2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
  3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
  Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

  Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

  1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
  2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
  3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
   1. zgody - do czasu jej wycofania,
   2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
  Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

  Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

  Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

  Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

  Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.